Loading ...

Οροι και Προϋποθέσεις

Η ServiceIT διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τα κάθε φορά συναλλακτικά ήθη αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες τις ίδιας. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η μεταβολή των όρων δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες οι οποίες είναι ήδη περατωμένες.

H ServiceIT φροντίζει για την εγκυρότητα και για την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, τόσο όσον αφορά την αναφορά των ουσιωδών χαρακτηριστικών και των τιμών ενός προϊόντος όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας. Η ServiceIT δεν μπορεί να εξασφαλίσει και δεν δεσμεύεται από τυχόν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η ServiceIT επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων που παραγγέλνετε στο κατάστημά μας με άλλα προϊόντα. Η ServiceIT δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκλήθηκαν από την χρήση προϊόντων που πουλήθηκαν από τον παρόν ιστότοπο ή τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πλοήγηση σε αυτόν. Οι χρήστες των ιστοσελίδων του ιστοτόπου ServiceIT.gr αποδέχονται ότι εκούσια ή ακούσια δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτές (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος) για την μετάδοση με κανέναν τρόπο οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

1) Ο πελάτης οφείλει να χορηγήσει στη ServiceIT τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής που παραδίδει προς έλεγχο/επισκευή.
2) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να χορηγήσει τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής, δεν δύναται να ελεγχθεί η συσκευή, να επισκευαστεί και να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία της κατά την παράδοση στον πελάτη.
3) Ο πελάτης, πριν παραδώσει τη συσκευή στη ServiceIT , οφείλει να δημιουργήσει επαρκή και πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του.
4) Η ServiceIT δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τους τεχνικούς της.
5) Η ServiceIT , κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τους τεχνικούς της, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα επιμέρους στοιχεία hardware που περιλαμβάνονται στη συσκευή, τόσο για αυτά που έχουν υποστεί βλάβη όσο και για αυτά που δεν έχουν υποστεί βλάβη ούτε χρήζουν ελέγχου/επισκευής από τη ServiceIT .
6) Ο πελάτης αποδέχεται ότι η συσκευή που παραδίδει στην ServiceIT έχει υποστεί βλάβη ή/ και δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Η περιγραφή βλάβης στο παρόν γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του πελάτη.
7) Η ServiceIT δεν δύναται να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη παρά μόνο μετά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου. Μετά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη πλήρως και επαρκώς για την βλάβη και την τυχόν διόρθωση – επισκευή αυτής . Η ServiceIT οφείλει να προβεί στην επισκευή μόνο μετά από σχετική έγκριση του πελάτη. Ο πελάτης αποδέχεται ότι εάν η συσκευή που παραδίδει στην ServiceIT είναι αδιάβροχη, μετά το πέρας της επισκευής, αυτό παύει να ισχύει.
8) Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι το προϊόν που παραδίδει προς έλεγχο ή προς επισκευή ή για οποιονδήποτε λόγο δεν καλύπτεται από εγγύηση.
9) Εάν, παρά την ως άνω δήλωση του πελάτη, το προϊόν συνοδεύεται από κάρτα εγγύησης, αυτή αυτομάτως παύει να ισχύει με την έγκριση επισκευής. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των όρων εγγύησης του προϊόντος κατά το διαγνωστικό έλεγχο ή την επισκευή, η ServiceIT δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, αφού η επισκευή / έλεγχος γίνεται με την έγκριση του πελάτη.
10) Για το χρόνο ανταπόκρισης και το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης δεν παρέχεται εγγύηση, ανεξάρτητα από το γεγονός της υπογραφής ή μη μίας τέτοιας σύμβασης καθότι η αποκατάσταση πολλών βλαβών εξαρτάται και από το χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης του κατασκευαστή ή προμηθευτή ανταλλακτικού, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά την διαδικασία αποκατάστασης. H ServiceIT δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.
11) Αν και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας (ρολά ασφαλείας, προστατευτικά κιγκλιδώματα, συναγερμοί, πυροσβεστήρες, κλπ) η ServiceIT δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής ή τμήμα αυτής σε περίπτωση διάρρηξης του καταστήματος, κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.
12) Η ServiceIT δε φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά του προϊόντος, από και προς το κατάστημα. Η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος είναι ευθύνη του πελάτη.
13) Η μη παραλαβή της παραδοθείσας συσκευής από τον πελάτη επί τρίμηνο μετά το πέρας επισκευής ή ενημέρωσης αδυναμίας επισκευής της για οποιανδήποτε αιτία και την ειδοποίηση παραλαβής της από το κατάστημα, θεωρείται εγκατάλειψη της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή η ServiceIT δύναται είτε να ανακυκλώσει τη συσκευή είτε να την εκποιήσει για κάλυψη μέρους εξόδων επισκευής και φύλαξής της.
13) H ServiceIT επιφυλάσσεται ρητά ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή που οφείλεται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα. Αν και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή αναγραφή και ενημέρωση του περιεχομένου, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.